­


Samenstelling bestuur.
Artikel 1:
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Uit de overige bestuursleden, de commissarissen, wordt door het bestuur tenminste een vervangend voorzitter aangewezen.
De taken van de commissarissen worden onderling geregeld.


Rooster van aftreding.
Artikel 2:
Elk jaar treden een lid van het dagelijks bestuur en twee commissarissen af. De aftredende zijn terstond herkiesbaar.


Voorzitter.
Artikel 3:
De voorzitter leidt de algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen. Hij regelt de volgorde van de te behandelen zaken. Hij coördineert de werkzaamheden van de bestuursleden. Hij zorgt voor de handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement. Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen of het woord te ontnemen. Hij ondertekent samen met de secretaris de goedgekeurde notulen van de bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen.

Secretaris.
Artikel 4:
De secretaris voert de correspondentie der vereniging waarvan hij kopie houdt. Hij is verantwoordelijk voor de notulen van de bestuursvergaderingen, algemene ledenvergaderingen en andere vergaderingen die in het belang van de vereniging zijn.
Hij ondertekent deze notulen tezamen met de voorzitter en houdt deze in een afzonderlijk daartoe bestemd boek. Hij houdt de presentielijst der aanwezige leden op bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen in boekvorm bij. De presentielijst van een algemene vergadering moet door alle daar aanwezige leden getekend worden. Hij zorgt voor de verzending van alle oproepen voor de bestuurs- en ledenvergaderingen. Jaarlijks stelt hij een verslag samen over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid, dat na goedkeuring en ondertekening door alle bestuursleden, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan de algemene vergadering wordt aangeboden.


Penningmeester.
Artikel 5:
De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder zijn berusting zijnde geldmiddelen van de vereniging en tekent de kwitanties. Hij is belast met de invordering van de jaarlijkse bijdragen en andere te ontvangen gelden voor de vereniging. Hij is belast met het behoorlijk bijhouden van een kasboek. Hij doet op de algemene vergadering rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar onder overlegging van de balans en de staat van baten en lasten met toelichting. Deze stukken worden door alle bestuursleden ondertekend. Hij stelt in overleg met het bestuur een begrotingsvoorstel op voor het komende jaar. Voor het doen van uitgaven en het aangaan van verbintenissen die het bedrag van  750,- te boven gaan behoeft de penningmeester goedkeuring van het bestuur. Het onder beheer van de penningmeester zijnde kasgeld mag niet hoger zijn dan  500,-. Wanneer het kasgeld het bedrag van  500,- te boven gaat behoeft de penningmeester schriftelijke goedkeuring van het bestuur.


Verenigingseigendommen.
Artikel 6:
Bestuursleden en andere functionarissen zijn verplicht om bij het beëindigen van hun functie de onder hun berusting zijnde verenigingsstukken aan het bestuur af te dragen.


Aanmelding lidmaatschap.
Artikel 7:
Aanmelding voor het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden. Wanneer een verzoeker zich meldt als lid wordt hij/zij als voorlopig lid aangenomen waarvan mededeling wordt gedaan in de eerstvolgende uitgave van het verenigingsblad van de Hollandse Bulldoggen Club. Zijn binnen veertien dagen na verschijning hiervan geen schriftelijke bezwaren van een der verenigingsleden bij het secretariaat ontvangen, dan wordt hij/zij als lid aangenomen.

Top
Opzegging lidmaatschap.
Artikel 8:
Zij die het lidmaatschap van de vereniging wensen te beëindigen, moeten dit schriftelijk en uiterlijk voor een december van het lopende kalenderjaar aan de secretaris of diens gemachtigde kenbaar maken. Heeft de opzegging niet voor die datum plaatsgevonden, dan is het lid alsnog verplicht de contributie over het gehele daaropvolgende jaar te voldoen.


Jaarlijkse bijdrage.
Artikel 9:
De vereniging verdeelt, ingevolge het bepaalde in artikel 9, lid 1, de leden in:

( a ) gewone leden;

( b ) gezinsleden; gezinsleden zijn inwonende huisgenoten van een gewoon lid of erelid;

( c ) ereleden; ereleden zijn natuurlijke personen die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en door de algemene vergadering zijn benoemd. Een voordracht hiertoe geschiedt door het bestuur of op een schriftelijk verzoek van tenminste tien leden.

De algemene vergadering stelt een jaarlijkse bijdrage vast voor de gewone leden en gezinsleden. Ereleden zijn vrijgesteld van betaling van de jaarlijkse bijdrage.
Leden en gezinsleden dienen hun contributie te voldoen vóór 20 december van het jaar voorafgaand van het komende verenigingsjaar. Zij die zich na 1 juli aanmelden als lid betalen voor het lopende verenigingsjaar de helft van de jaarlijkse bijdrage, mits zij gelijktijdig de volledige contributie voor het volgende verenigingsjaar betalen.

Royement wegens wanbetaling.
Artikel 10:
Bij niet betaling van de contributie voor 20 december van het jaar voorafgaand van het komende verenigingsjaar zal de penningmeester het in gebreke gebleven lid of gezinslid daarop wijzen per gewoon schrijven in de eerste week van januari van het lopende jaar met daarin opgenomen de mededeling dat de bij vooruitbetaling verschuldigde contributie nog niet door de penningmeester is ontvangen en dat op uiterlijk 20 januari de contributie ontvangen moet zijn door de penningmeester, daar bij verder in gebreke blijven het lid wegens wanbetaling voor royement zal worden voorgedragen aan de algemene vergadering. Tevens zal zijn diskwalificatie door de Raad van Beheer worden aangevraagd. Een aldus geroyeerd lid kan weer als lid worden toegelaten, indien dit niet in strijd is met een eventuele strafmaatregel opgelegd door de Raad van Beheer en wanneer hij de achterstallige bedragen en door het bestuur voor dit royement extra gemaakte kosten heeft betaald.


Bestuursvergaderingen.
Artikel 11:
De bestuursvergaderingen worden zes maal per jaar gehouden of zoveel vaker als door de voorzitter of tweederde der zittende bestuursleden gewenst wordt. De plaats en de tijd wordt door de voorzitter bepaald, zo mogelijk in overleg met de overige bestuursleden.
Uiterlijk zeven dagen voor de vastgestelde vergaderdatum ontvangen alle bestuursleden de uitnodiging en de agenda hiervoor, alsmede de notulen van de vorige vergadering. Deze notulen worden in de betreffende vergadering in al dan niet gewijzigde vorm vastgesteld en door de voorzitter en secretaris ondertekend. Ieder bestuurslid heeft een stem.
Besluitvorming geschiedt bij gewone meerderheid van stemmen. Indien niet meer dan de helft der zittende bestuursleden aanwezig is op een bestuursvergadering, dan kunnen geen besluiten worden genomen.
Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
Indien een bestuurslid een bestuursvergadering niet kan bijwonen, dan meldt hij dit zo spoedig mogelijk aan de secretaris.

Top
Ledenvergaderingen.
Artikel 12:
Van de te houden vergadering geeft het bestuur onder opgave van de onderwerpen van behandeling, tenminste eenentwintig dagen van tevoren kennis aan de leden. Een algemene vergadering kan in spoedeisende gevallen door het bestuur op korte termijn worden belegd in welk geval bovengenoemde termijn niet van toepassing is.


Voorstellen en moties.
Artikel 13:
Elk lid, gezinslid of erelid heeft het recht staande de vergadering voorstellen of moties in te dienen. Voorstellen worden na toelichting van de vragensteller op de agenda van de volgende algemene vergadering geplaatst, mits de vergadering zich daarvoor verklaart. Over voorstellen die niet op de agenda staan, kunnen geen beslissingen worden genomen.


Introductie.
Artikel 14:
Ieder lid, gezinslid of erelid heeft het recht van introductie voor vergaderingen met goedkeuring door de vergadering. Dezelfde persoon mag evenwel niet meer dan eenmaal per jaar worden geïntroduceerd. Hij die van het recht gebruik maakt, is verplicht met de introducé mede te tekenen in het introductieboek en neemt van de introducé alle verplichtingen op zich als gelden deze hemzelf.


Pupadressen.
Artikel 15:
Het bestuur stelt/benoemt een persoon welke wordt belast met het beheer van de pupadressen. Deze persoon dient zich gedurende zijn ambtsperiode te onthouden van fokactiviteiten. Hij/zij zal ieder jaar een verslag maken ter publicatie.
Elk jaar zal het bestuur de invulling van de functie bezien.


Aanspraken.
Artikel 16:
Zij die opgehouden hebben lid te zijn van de vereniging kunnen nimmer enige aanspraak maken op haar bezittingen.


Toezending statuten.
Artikel 17:
Het bestuur zorgt ervoor dat elk lid de laatst vastgestelde exemplaren van de Statuten en Huishoudelijk Reglement krijgt toegezonden.
Begunstigers of gezinsleden die tot het gezin behoren van een gewoon lid of erelid, ontvangen geen afzonderlijk verenigingsblad, convocaties of clubmededelingen.


Reglementswijziging.
Artikel 18:
Tot wijziging van dit reglement kan alleen worden besloten in een algemene vergadering met een meerderheid van tenminste tweederde der uitgebrachte stemmen. De goedkeuring van de Raad van Beheer is op deze wijziging vereist.Artikel 19:Slotbepaling.
Artikel 20:
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij enig geschil omtrent de toepassing hiervan, beslist in spoedeisende gevallen het bestuur, in andere gevallen de algemene vergadering.

Aldus vastgesteld en goedgekeurd in de algemene ledenvergadering te Hoevelaken, 20 maart 1999.

De Voorzitter,

V.A. van Raamsdonk
De Secretaris,

J. Cremers


Top

­
×

Flyer 2017 percament UK v2.0