­

Naam.
Artikel 1:
 1. De vereniging draagt de naam: Hollandse Bulldoggen Club.
  De vereniging is opgericht op 7 juli 1907 en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 14 november 1907.
  De doelstelling van de vereniging was het behartigen van de belangen van de Engelse, Franse en Dwergbulldog. Deze taak heeft de Hollandse Bulldoggen Club vervuld tot de datum waarop de Engelse Bulldog Club Nederland door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied erkend werd.
  Door de erkenning van de E.B.C.N. kreeg de Engelse Bulldog een aparte vertegenwoordiging.
   
 2. De vereniging is opgericht en aangesloten als kynologische rasvereniging zoals bedoeld in de statuten van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, hierna te noemen Raad van Beheer.
   
 3. De vereniging is gevestigd in ‘s-Gravenhage.

Verhouding tot de vereniging Raad van Beheer.
Artikel 2:

De vereniging ontleent haar rechten aan de statuten, het huishoudelijk reglement en de overige reglementen van de Raad van Beheer en verplicht zich zonder voorbehoud tot naleving van die statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer. De vereniging aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de Geschillencommissie voor de Kynologie en het Tuchtcollege voor de Kynologie, zoals weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer.
De leden van de vereniging zijn jegens de vereniging tot hetzelfde gehouden als waartoe de vereniging vanwege haar lidmaatschap jegens de Raad van Beheer zal zijn gehouden op grond van de statuten en reglementen van de Raad van Beheer en de door de organen van de Raad van Beheer wettig genomen besluiten.
De vereniging is bevoegd tot het opleggen van de verplichtingen aan de leden jegens de Raad van Beheer, waarbij al hetgeen waartoe de vereniging jegens de Raad van Beheer is gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten en reglementen van de Raad van Beheer ook geldt als verplichtingen die de leden van de vereniging rechtstreeks jegens de Raad van Beheer hebben, alles met toepassing van het bepaalde in artikel 46, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.


Doel.
Artikel 3:

 1. Het doel van de vereniging is het in stand houden en het bevorderen van een goede fysieke en geestelijke gezondheid van de Franse Bulldog en de Dwergbulldog.
   
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. fokkers en liefhebbers van de Franse Bulldoggen en Dwergbulldoggen nader tot elkaar te brengen en geïnteresseerden voor de fokkerij van deze rassen in Nederland voor te lichten;
  2. het houden van vergaderingen;
  3. het houden van lezingen en het geven van cursussen op kynologisch gebied;
  4. het organiseren, houden en steunen van clubmatches, tentoonstellingen en dergelijke;
  5. het bevorderen van het geven van gehoorzaamheidsoefeningen;
  6. het verbreiden van kennis van raszuivere Bulldoggen;
  7. haar leden voor te lichten bij aankoop, import, dekking, gezondheid en verder in het algemeen bij alles wat de fokkerij en het opfokken van de raszuivere bulldog betreft;
  8. het bevorderen van het inschrijven, zowel van nesten als van enkele honden in het Nederlandse Honden Stam Boek;
  9. het verlenen van haar bemiddeling tot het registreren van kennelnamen bij de Raad van Beheer;
  10. behulpzaam zijn bij de vorming en instandhouding van een goed keurmeestercorps;
  11. het uitgeven van een periodiek verschijnend informatief verenigingsblad;
  12. het organiseren van fokkersbijeenkomsten;
  13. andere wettelijke middelen die aan het doel bevorderlijk zijn of kunnen zijn, mits niet in strijd met de voorschriften van de Raad van Beheer.

Leden.
Artikel 4:

Leden van de vereniging kunnen zijn, natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.

Top
Aspirant-leden - Begunstigers.
Artikel 5:

 1. Aspirant-leden zijn zij die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, doch nog niet de achttienjarige leeftijd hebben bereikt.
 2. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.
 3. Aspirant-leden en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
 4. Het bestuur houdt registers waarin de namen en adressen van alle leden, aspirant-leden en begunstigers zijn opgenomen.

Toelating.
Artikel 6:

 1. Het bestuur beslist omtrent toelating van leden, aspirant-leden en begunstigers. Aanmelding dient te geschieden door middel van schriftelijke opgave bij de secretaris van de vereniging. Aanmelden van een minderjarige is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger.
 2. Bij niet toelating tot lid kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
 3. Zij die door de Raad van Beheer van deelname aan de kynologie zijn uitgesloten kunnen niet als lid worden aangenomen.

Einde van het lidmaatschap.
Artikel 7:
 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door overlijden van het lid;
  2. door opzegging van het lid.
  3. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, wanneer hij de belangen van de vereniging ernstig schaadt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  4. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
  5. bij uitsluiting door de Raad van Beheer.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortbestaan.
 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum waarop was opgezegd.
 5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 7. Van het besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 8. Wanneer een lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Top
Einde van de rechten en verplichtingen van aspirant-leden en begunstigers.
Artikel 8:

De rechten en verplichtingen van een aspirant-lid en van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.


Verplichtingen.
Artikel 9:

 1. De leden, de aspirant-leden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage en in het eerste jaar van het lidmaatschap een entreegeld, welke bedragen worden vastgesteld door de algemene vergadering. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
 3. De leden en aspirant-leden zijn gehouden tot naleving van de reglementen van de Raad van Beheer.

Rechten aspirant-leden en begunstigers.
Artikel 10:
Behalve de overige rechten die aan aspirant-leden en begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen en andere evenementen bij te wonen.


Bestuur.
Artikel 11:

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen meerderjarigen die door de algemene ledenvergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2.
 2. De algemene vergadering kan besluiten dat een lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.
 3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet tenminste acht dagen voor de vergadering bij het secretariaat van de vereniging worden ingediend. Deze voordracht moet vergezeld gaan van en schriftelijke verklaring van de voorgedragene dat deze bij een eventuele benoeming deze ook zal aanvaarden.
 4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering genomen in een vergadering waarin twee/derde van de leden vertegenwoordigd is. Is niet tweederde van de leden tegenwoordig op deze algemene vergadering, dan wordt binnen een tijdsbestek van vier weken een buitengewone algemene vergadering uitgeschreven over deze voordracht, zoals die in de vorige vergadering aan de orde is geweest. Ongeacht het aantal dan aanwezige leden kan over deze voordracht worden besloten, mits met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 5. Is geen voordracht gemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het eerste gedeelte van het voorgaande lid, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
 6. Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
Top
Einde bestuurslidmaatschap - Periodiek lidmaatschap - Schorsing.
Artikel 12:
 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Voor een besluit hiertoe is een meerderheid vereist van twee/derde der uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  1. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  2. door bedanken.

Bestuursfuncties - Besluitvorming van het bestuur.
Artikel 13:
 1. Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het dagelijks bestuur der vereniging wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. De functie van secretaris en penningmeester kan tijdelijk in een persoon verenigd zijn.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend, nadat de vergadering deze heeft goedgekeurd.
 3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Bestuurstaak - Vertegenwoordiging.
Artikel 14:
 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het ‘besturen’ van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf gedaald is, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door een persoon of een commissie die door het bestuur wordt benoemd.
 4. De penningmeester is bevoegd om uitgave te doen van de onder zijn/haar berusting zijnde bank- en girosaldi, mits de uitgave niet meer bedraagt dan een nader bij het huishoudelijk reglement vast te stellen bedrag.
 5. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 6. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor:
  1. onverminderd het bepaalde onder II, het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag van Fl. 7.500,— te boven gaande;
  2. (a) het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;
   (b) het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
   (c) het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
   (d) het aangaan van dadingen;
   (e) het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
   (f) het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan voor en tegen derden geen beroep worden gedaan.
   (g) de vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:
   1. hetzij door het bestuur;
   2. hetzij door de voorzitter en de secretaris;
   3. hetzij door twee andere bestuursleden, mits deze toestemming hebben van de overige bestuursleden.
Top
Jaarverslag - Rekening en Verantwoording.
Artikel 15:
 1. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit haar leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken en te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarde te tonen en inzage van de boeken en financiële bescheiden der vereniging te geven.
 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.

Algemene vergaderingen.
Artikel 16:
 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering, de "jaarvergadering" gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15, met het verslag van de aldaar benoemde commissie;
  2. de benoeming van de in artikel 15, lid 4 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
  3. voorziening in eventuele vacatures;
  4. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste vijfentwintig leden, verplicht tot het bijeenroepen van de algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen na ontvangst geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20 of bij advertentie in tenminste een veel gelezen dagblad en kynologisch maandblad.

Toegang en stemrecht.
Artikel 17:
 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, aspirant-leden en begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
 2. Begunstigers en aspirant-leden mogen wel aan de beraadslagingen deelnemen maar hebben geen stemrecht.
 3. Over toelating van andere dan de in lid 1 genoemde personen beslist de algemene vergadering.
 4. In afwijking van hetgeen in de wet is gesteld, is stemmen bij volmacht niet toegestaan.
Top
Bestuursfuncties - Besluitvorming van het bestuur.
Artikel 18:
 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt, die nadat de vergadering deze heeft vastgesteld, door de voorzitter en notulist worden ondertekend. Van het verhandelde in elke vergadering kan een geluids- of videoregistratie gemaakt worden. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Besluitvorming van de algemene vergadering.
Artikel 19:
 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 4. Bij staking van stemmen over een voorstel betreffende zaken wordt het voorstel aangehouden tot de eerstvolgende vergadering. Staken de stemmen op deze vergadering opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats over die twee personen die bij de eerste stemming het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verenigd. Staken de stemmen opnieuw dan beslist het lot.
 6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk op voorstel van de voorzitter van de vergadering, tenzij deze een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
Top
Bijeenroeping algemene vergadering.
Artikel 20:
 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk, hetzij in het uit te geven verenigingsblad en/of aan de adressen van de leden volgens de registers bedoeld in artikel 5. De termijn voor de oproeping aan de adressen van de leden bedraagt eenentwintig dagen.
 2. Bij oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 21.

Statutenwijziging.
Artikel 21:
 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden behandeld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen in de vergadering, waarin tenminste tweederde van de stamgerechtigde leden aanwezig is. Is niet tweederde van de leden tegenwoordig, dan wordt binnen vier weken een tweede vergadering uitgeschreven over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest. Ongeacht het aantal tegenwoordige leden kan hierover worden besloten, mits met een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat de goedkeuring van de Raad van Beheer is verkregen en van de statutenwijziging een notariële acte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de acte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding.
Artikel 22:
 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Het batig saldo na vereffening en de bezittingen van de vereniging worden dan met meerderheid van stemmen aan een andere kynologische vereniging aangeboden. In geen geval mogen zij onder de leden worden verdeeld.
 3. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.

Huishoudelijk reglement.
Artikel 23:
 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Wijziging van het huishoudelijk reglement geschiedt bij besluit in een algemene vergadering met tweederde der geldig uitgebrachte stemmen.
 3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten, noch met de bepalingen en voorschriften van de Raad van Beheer.

Beslissing.
Artikel 24:

In alle gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist in spoedeisende gevallen het bestuur, in andere gevallen de algemene vergadering, met inachtneming van het doel van de vereniging.

Top
­
×

Flyer 2017 percament UK v2.0