­

De Stichting Dier en Recht geeft in een artikel op hun site “Rashondenwijzer” aan dat op de tentoonstelling in Amsterdam dierenartsen Franse Bulldoggen onderzocht hebben op de toestand van de neusgaten.
Het is ons en de organisatie van Hond 2017 niet bekend dat een dergelijk onderzoek heeft plaats gevonden en de vereniging roept de eigenaren van de Franse Bulldoggen, die in Amsterdam aanwezig waren en waarvan de honden onderzocht zijn, dit te melden aan het bestuur van de H.B.C.
Op de site van de, in het artikel aangehaalde, universiteit in Cambridge wordt gemeld, dat het niet zo simpel is om mogelijke ademhalingsproblemen vanaf de buitenkant van de hond te voorspellen. Hier is een meer grondig onderzoek voor nodig. Dus om een tentoonstelling te bezoeken en van een afstand te bepalen of er ademhalingsproblemen zijn is dus onzin.
In 2014 is er een incidentie-onderzoek van schadelijke raskenmerken en erfelijke gebreken bij populaties van gezelschapsdieren door de universiteit Utrecht gedaan, waarbij de Franse Bulldog betrokken was, waaruit bleek, dat 88 % van de Franse bulldoggen die bij de dierenartsenklinieken kwamen geen stamboom hadden. Van de 12% Fransoosjes met stamboom waren slechts 2 % gefokt door leden van de Hollandse Bulldoggen Club.
De vereniging heeft voorgesteld aan de stichting Dier & Recht om samen te werken om de “niet-georganiseerde” fokkerij, als ook de illegale import van Franse bullen aan te pakken. De stichting is hier niet toe bereid en kiest ervoor om haar pijlen te richten op de Hollandse Bulldoggen Club die slechts verantwoordelijk is voor een zeer klein gedeelte van de populatie en die haar leden reeds beperkingen oplegt in de fokkerij middels een Verenigings-Fok-Reglement.
Mensen, die geen lid zijn van de Hollandse Bulldoggen Club en fokken, zijn niet door de vereniging aan te spreken op de manier waarop zij fokken. Zo kan de vereniging alleen haar leden aanspreken, als er getracht wordt om bijvoorbeeld de “gewilde” kleuren als blauw en Blue Merle te fokken, waaraan bewezen erfelijke ziekten gekoppeld zijn. Liever zouden we samen willen werken om misstanden in de ongeorganiseerde fokkerij terug te dringen.

IKFB

DEdogachtigen DOGACHTIGEN SHOW, EEN MUST VOOR LIEFHEBBERS VAN GROTE EN KLEINE DOGACHTIGEN EN BERGHONDEN.
Op 26 novembe a.s. r organiseert de Federatie van Rasverenigingen van Dogachtige Honden voor de 20e keer zijn tweejaarlijkse Dogachtigen Show
in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.
Nadat in 1977 de Nederlandse groepsindeling veranderd werd, waardoor o.a. de rasgroep Dogachtigen en een overlegstructuur tussen de rasverenigingen binnen een groep gecreëerd werden, gingen die verenigingen ook samenwerken bij het organiseren van groepsshows.

De Federatie werd opgericht en de eerste Dogachtigen Show, met 951 inschrijvingen, werd op 19 augustus 1979 in de Brabanthallen gehouden.

Dankzij de medewerking van de aangesloten verenigingen was het aantal per ras ingeschreven honden altijd veel groter dan op andere tentoonstellingen, waardoor het mogelijk was meer rasspecialisten als keurmeester uit te nodigen en door de grotere concurrentie heeft een plaatsing op de Dogachtigen Show een duidelijke meerwaarde.

Notulen Algemene Leden Vergadering HBC

Gehouden op 25 juni 2016 in Grand Café-Zalen De Bongerd te Heteren.

Aanwezig: 25 stemgerechtigde leden (inclusief 6 bestuursleden).

Niet aanwezig met kennisgeving: Dhr en mw. Michel en Sandra Bakker, Dhr. en mw Broersma, mw. Maria en Thea Galjaard, mw. Emmy Geenen, dhr. en mw. Dimitri en Chantal v. Raamsdonk, mw. Paula Arts, mw. Corina de Jong, dhr. en mw. Mul, mw. Gerda van Odijk en dhr. Preuter.

  1. 1.Opening

De voorzitter opende om 14.00 uur de vergadering in dit 109e bestaansjaar van de HBC.

  1. 2.Mededelingen en ingekomen stukken van het bestuur

De afmeldingen worden gemeld. Er zijn geen extra mededelingen of ingekomen stukken voor deze ALV.

  1. 3.Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 11 april 2015 (gepubliceerd in Bullebulletin 2 – 2015).

Onder punt 12, 1e regel, hoort te staan dhr. Frank Wannet i.p.v. mw. Dorien Wannet.

  1. 4.Notulen Bijzondere Algemene Ledenvergadering d.d. 17 december 2015 (gepubliceerd in Bullebulletin 1 - 2016).

vookant1

binnenkant1

Geachte Radar-redactie,

De Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (kortweg Raad van Beheer) heeft kennisgenomen van uw televisie-uitzending van maandag 8 mei jl.. De Raad van Beheer is de koepelorganisatie van fokkers en liefhebbers van honden in Nederland en vertegenwoordigt via haar verenigingen ca 120.000 personen in Nederland. In de uitzending van afgelopen maandag besteedde u o.a. aandacht aan de hondenrassen Franse Bulldog en Engelse Bulldog.

Wij waren onaangenaam verrast door de zeer eenzijdige en ongenuanceerde benadering van het item. Hoor en wederhoor is niet toegepast. Los van de eigenaar van twee hondjes heeft u alleen de vertegenwoordiger van de Stichting Dier & Recht aan het woord gelaten. Het is duidelijk dat de heer Baaij, net als u, een vooringenomen standpunt inneemt ten aanzien van rashonden (dat wil zeggen: honden met een stamboom oftewel stamboomhonden) en alleen het negatieve aspect uitlicht. Van enige nuance is geen sprake.

Juist binnen de rashondenpopulatie is er veel aandacht voor de gezondheid en het welzijn van zowel potentiële ouderdieren als puppy’s. Voor stamboomhonden geldt bijvoorbeeld een inteeltverbod en er zijn welzijnsregels voor teven. Worden deze regels overtreden, dan volgt sanctionering daarvan via het onafhankelijke Tuchtcollege voor de Kynologie. Daarnaast heeft elke rasvereniging een verenigingsfokreglement (VFR) waarin het fokbeleid is opgenomen. Juist in dat VFR zijn veel screeningsonderzoeken of aanvullende eisen en keuringen opgenomen om te voorkomen dat erfelijke aandoeningen aan nakomelingen worden overgedragen. Dit geldt ook voor de Franse en Engelse Bulldoggen. Meer dan 90% van de fokkers die met stamboom fokt, is aangesloten bij een rasvereniging.

Tevens zijn er voor de Engelse Bulldoggen die worden ingezet voor de fokkerij speciale fokgeschiktheidskeuringen. Deze worden verricht door onafhankelijke dierenartsen en keurmeesters. Alleen als deze dieren positief door deze testen heen komen, kunnen deze worden ingezet voor de fokkerij en krijgen zij een stamboom. Leggen deze dieren de testen niet met goed gevolg af, dan worden er voor hun nakomelingen geen stambomen afgegeven. 

Dat er buitenom de Raad van Beheer nog veel meer gefokt wordt met deze rassen in Nederland is bij u ook bekend. De Raad van Beheer geeft per jaar ongeveer 37.000 stambomen af. Per jaar vinden ca 160.000 puppy’s in Nederland een nieuw baasje. De overgrote meerderheid van de gefokte en/of verkochte puppy’s in Nederland wordt dan ook buiten de Raad van Beheer om gefokt. Voor de duidelijkheid: dit zijn honden zonder stamboom, waarvoor onze regels en de VFR's niet gelden, maar waarop uitsluitend het wettelijk kader van toepassing is. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken in 2014 bleek dat slechts 12% van de onderzochte Franse Bulldogen een stamboomhond was en dus 88% een hond zonder officiële stamboom. Desalniettemin wordt ook hier vaak gesproken over rashonden. Een nuance van uw kant om het verschil tussen honden met stamboom - en dus met extra regels - en honden zonder stamboom - waarvoor alleen het wettelijk kader geldt - zou op zijn plaats zijn geweest.

Doordat uw eenzijdige berichtgeving informeert u de kijker onjuist. Dat is des te kwalijker voor een onafhankelijk consumentenprogramma. U zou immers tot doel moeten hebben het correct informeren van consumenten. Dat is in ieder geval in uw uitzending van 8 mei jl. rondom de het thema rashonden niet gebeurd.

Wij hopen dat u – zoals een goede journalistiek en consumentenvoorlichting betaamt – in de toekomst wel hoor en wederhoor zult toepassen, zodat uw uitzendingen bijdragen aan een reëel en onafhankelijk beeld van het houden en fokken van honden in Nederland.

Voor uw informatie sluiten wij onze voorlichtingsfolder “De stamboomhond - een hond uit een goed nest” bij dit bericht.

Met vriendelijke groet,

Directie Raad van Beheer

Bron RvB

Steun je onze campagne ‘zoek de verschillen’ al? www.puppyverschillen.nl

 

Copyright Hollandse Bulldoggen Club 2018 (c)  - Designed by jdvphoto.nl - All rights reserved

KvK nummer: 40411750

­
×

Flyer 2017 percament UK v2.0