­

Naam.
Artikel 1:
 1. De vereniging draagt de naam: Hollandse Bulldoggen Club.
  De vereniging is opgericht op 7 juli 1907 en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 14 november 1907.
  De doelstelling van de vereniging was het behartigen van de belangen van de Engelse, Franse en Dwergbulldog. Deze taak heeft de Hollandse Bulldoggen Club vervuld tot de datum waarop de Engelse Bulldog Club Nederland door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied erkend werd.
  Door de erkenning van de E.B.C.N. kreeg de Engelse Bulldog een aparte vertegenwoordiging.
   
 2. De vereniging is opgericht en aangesloten als kynologische rasvereniging zoals bedoeld in de statuten van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, hierna te noemen Raad van Beheer.
   
 3. De vereniging is gevestigd in ‘s-Gravenhage.


Samenstelling bestuur.
Artikel 1:
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Uit de overige bestuursleden, de commissarissen, wordt door het bestuur tenminste een vervangend voorzitter aangewezen.
De taken van de commissarissen worden onderling geregeld.


Rooster van aftreding.
Artikel 2:
Elk jaar treden een lid van het dagelijks bestuur en twee commissarissen af. De aftredende zijn terstond herkiesbaar.


Voorzitter.
Artikel 3:
De voorzitter leidt de algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen. Hij regelt de volgorde van de te behandelen zaken. Hij coördineert de werkzaamheden van de bestuursleden. Hij zorgt voor de handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement. Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen of het woord te ontnemen. Hij ondertekent samen met de secretaris de goedgekeurde notulen van de bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen.

­
×

Flyer 2017 percament UK v2.0